News

Połączenie spółek UNIT4 Polska sp. z o.o. i UNIT4 BI Center S.A.

Połączenie spółki UNIT4 Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką UNIT4 BI Center S.A. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 ze zm.) spółki:

UNIT4 Polska sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201, kapitał zakładowy w wysokości 277.500.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych

oraz

UNIT4 BI Center S.A. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, kapitał zakładowy w wysokości 2.258.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej www.unit4.com do publicznej wiadomości Plan Połączenia, nieprzerwanie od dnia 30 listopada 2018 roku aż do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia z dnia 19 listopada 2018 roku wraz załącznikami dostępny jest do bezpłatnego pobrania tutaj.