Przejdź do treści
obraz_studentka

Jak rozliczyć wynagrodzenie dla osób do 26. roku życia?

Kwiecień 23, 2021

Ulga dla młodych - czym jest?

Tzw. Ulga dla młodych jest zwolnieniem z opodatkowania niektórych dochodów otrzymanych przez podatników do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, która opisana jest w Art. 21 ust.1. pkt 148 ustawy z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 1426 t.j. z późn. zm.).

O czym musimy wiedzieć?

Przy ustalaniu wynagrodzenia dla osoby do 26.roku życia musimy pamiętać o warunkach, które decydują o możliwości zastosowania ulgi dla młodych, tj.:

  • rodzaj przychodu, 

  • wiek podatnika, 

  • oraz limit ulgi.

Zwolnienie z podatku osób do 26.roku życia otrzymane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, obejmuje:

  • przychody ze stosunku służbowego,

  • stosunku pracy,

  • pracy nakładczej,

  • spółdzielczego stosunku pracy,

  • umów zlecenia (ale nie dotyczy to umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu)

  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego.

Limit kwoty zwolnienia jest łączny dla wszystkich powyższych przychodów, a samym zwolnieniem nie są objęte przychody, których źródłem są zasiłki, odprawy lub odszkodowania. 

Ważne: Prawo do zwolnienia podatkowego przysługuje podatnikowi jeszcze w dniu 26.urodzin, natomiast przychody uzyskane po tym dniu nie skorzystają z tej ulgi.

Zwolnienie podatkowe dla młodych stosowane jest z automatu przez płatnika, co oznacza że jeżeli na moment otrzymania przychodów spełnione są powyższe warunki, to płatnik nie wlicza ich do podstawy obliczenia podatku. Pracodawca może pobierać zaliczki na podatek tylko w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o rezygnacji korzystania z ulgi.

Stosowanie ulgi dla młodych wpływa na koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, do których stosuje się 50 % koszty uzyskania przychodów – suma 50% kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów objętych ulgą dla młodych nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528.

Zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26.roku życia nie wpływa na stosowanie zasad naliczania składek społecznych i zdrowotnej. Jednak w celu sprawdzenia, czy składka zdrowotna podlega obniżeniu pomocne jest obliczenie „hipotetycznej” zaliczki 

Stosowanie ulgi na młodych wpływa na wypełnienie PIT-11, na którym osobno wykazywane są przychody osób do 26. roku życia zwolnione i te niepodlegające zwolnieniu oraz odpowiednio do nich składki społeczne i zdrowotne.
 

Przykład 

Pracownik w wieku 24 lat jest zatrudniony na umowę o pracę. W okresie styczeń – październik 2020 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 78.000 zł oraz zasiłek chorobowy w kwocie 2.000. W listopadzie pracownik otrzymał 8.000 zł wynagrodzenia za pracę oraz 1.000 zł zasiłku chorobowego. Limit został przekroczony i w listopadzie przychód zwolniony będzie dla kwoty  7.528. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania w listopadzie uwzględniona zostanie kwota 1.000 oraz nadwyżka ponad limit w kwocie 472 zł.

Teta HR - rozwiązanie usprawniające obsługę pracowników

Teta HR posiada specjalną funkcjonalność, która kontroluje zastosowanie ulgi dla młodych z uwzględnieniem rodzaju przychodów, wieku oraz  limitu zwolnienia. Możliwe jest również odnotowanie wniosku o rezygnacji zwolnienia. Takie oświadczenie jest również możliwe do złożenia w rozwiązaniu Teta ME.

Dorota Kisielewska
Business Analyst

Zapisz się i bądź na bieżąco