Przejdź do treści
Nowe zmiany dotyczące praktyk absolwenckich? Jesteśmy na nie gotowi!

Nowe zmiany dotyczące praktyk absolwenckich? Jesteśmy na nie gotowi!

Styczeń 24, 2021

Zmiany prawne 2021: Praktyki absolwenckie.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, zwalniająca wynagrodzenia z tytułu praktyk absolwenckich z podatku z tytułu ulgi dla osób poniżej 26 roku życia, może spowodować wzrost zainteresowania studentów tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego.

Z drugiej strony nastawienie firm do praktyk studenckich jest od lat coraz bardziej pozytywne. Już dzisiaj wiele firm decyduje się na prowadzenie praktyk absolwenckich, popularnie nazywanych programami stażowymi i jest obecna podczas studenckich targów pracy, właśnie z ofertą stażów. Dla przedsiębiorstwa jest to świetna okazja zyskania pracownika, któremu zależy na rozwoju i udokumentowaniu pierwszych kroków kariery zawodowej, co zazwyczaj gwarantuje zaangażowanie i pozytywne nastawienie. 

Podstawą prawną praktyk absolwenckich jest ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, a nie 
Kodeks pracy, co umożliwia pracodawcy dużo większą swobodę w definiowaniu warunków, w tym warunków wynagrodzenia. Często gdy stażysta sprawdzi się, po okresie stażu może być zatrudniony i budować swoją karierę, w firmie w której miał szansę się zaaklimatyzować i polubić.

W poniższym kompendium znajdziecie Państwo najważniejsze elementy związane z formalną stroną organizacji praktyk absolwenckich oraz najnowsze zmiany prawne zmieniające dotychczasowe zasady.

Dla kogo praktyki absolwenckie
O praktykę absolwencką może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie dwa warunki:

 • Ukończyła co najmniej gimnazjum

 • W dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat.

Ogólne zasady i warunki umowy
Umowa o praktyki studenckie musi być zawarta w formie pisemnej.
Należy w niej uwzględnić:

 • dane praktykanta, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dokumentu tożsamości lub PESEL

 • dane podmiotu przyjmującego na praktykę

 • rodzaj pracy

 • okres odbywania praktyk

 • tygodniowy wymiar czasu pracy

 • wysokość świadczenia pieniężnego

 • data i miejsce zawarcia umowy

 • podpisy obu stron umowy.


Warunki umów o praktyki absolwenckie mają ściśle określony zakres, o czym warto pamiętać:

Okres umowy: czas określony
Maksymalna długość umowy: 3 miesiące
Maksymalny wymiar czas pracy: 40 godzin tygodniowo
Odpłatność: odpłatna lub nieodpłatna
Maksymalne wynagrodzenie dla umów odpłatnych:2-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie 5600 PLN
Rozwiązania umowy: w każdej chwili - dla umów nieodpłatnych
Za wypowiedzeniem z zachowaniem tygodniowego okresu - dla umów odpłatnych
Ubezpieczenie zdrowotne: nie podlega
Ubezpieczenia społeczne:  nie podlega

Obowiązki firmy przyjmującej na praktykę
Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi:

 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej

 • na wniosek praktykanta ma obowiązek wystawić zaświadczenie o odbytych praktykach.

Obowiązki praktykanta
Praktykant zawierając umowę jest zobowiązany:

 • Przykładać się do wykonywania swoich obowiązków oraz wykonywać je z należytą starannością

 • Do zachowania tajemnicy informacji, dokumentacji oraz korespondencji

 • Do zachowania w należytym stanie przedmiotów, które uzyskał w związku z praktyką.

 • Jeżeli praktykant złamie jedną z tych zasad, może spodziewać się od dochodzenia zapłaty kary umownej, określonej w umowie.

Od 1 stycznia 2021 roku, osoby do 26 roku życia, które otrzymały przychody z tytułu praktyk absolwenckich są objęte zwolnieniem podatkowym. Do tej pory od przychodów z taki praktyk pracodawcy odprowadzali zaliczkę na podatek. Od przychodów osiąganych w 2021 zaliczki nie będą odprowadzane. Prosty przepis wiąże się dla pracodawców z formalną procedurą odpowiedniego wyliczenia podatków dla stażystów poniżej i powyżej 26 roku życia oraz odpowiedniego ich wykazania w dokumentach podatkowych PIT-11, dlatego warto skorzystać z rozwiązań informatycznych, które wspierają ten obszar.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcjonalności, które powinno umożliwiać oprogramowanie. Wszystkie te elementy są dostępne w naszym oprogramowaniu Teta HR

 1. Ewidencja informacji o osobie odbywającej praktyki, w tym również datę urodzenia, konieczną do określenia zwolnienia podatkowego oraz rozliczenia podatkowego.

 2. Ewidencja umów o praktykę absolwencką, w celu weryfikacji okresu trwania umowy.

 3. Naliczanie wynagrodzenia z tytułu praktyki absolwenckiej, jeżeli umowa przewiduje wynagrodzenie

 4. Naliczanie przychodu oraz kwoty zaliczki podatkowej, oraz zwolnienia podatkowego jeżeli praktykant jest osobą poniżej 26 roku życia.

 5. Wypłata wynagrodzenia za praktyki absolwenckie w odpowiedniej kwocie, w zależności od przysługującej ulgi dla 26 latków.

 6. Wykazanie przychodów z tytułu praktyki absolwenckiej osób korzystających z ulgi dla 26 latków, w informacji podatkowej PIT-11.

 7. Przygotowanie i przesłanie do ministerstwa finansów PIT-11 dla stażysty.


Zmiany prawne? Nowe zasady?
Bądź zawsze przygotowany wybierając rozwiązania marki Unit4 Teta!

Pozdrawiamy, 
Zespół Unit4 Polska

Zapisz się i bądź na bieżąco