Przejdź do treści

Połączenie spółek Unit4 Polska Sp. z o.o. i Unit4 BI Center S.A.

Listopad 30, 2018

Połączenie spółki Unit4 Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Unit4 BI Center S.A. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, pozycja 1577 ze zm.) spółki:

Unit4 Polska sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431476, NIP 8992737741, REGON 021952201, kapitał zakładowy w wysokości 277.500.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych


Unit4 BI Center S.A. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000615768, NIP 8992708082, REGON 021420881, kapitał zakładowy w wysokości 2.258.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, a także udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej www.unit4.com do publicznej wiadomości Plan Połączenia, nieprzerwanie od dnia 30 listopada 2018 roku aż do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia z dnia 19 listopada 2018 roku wraz załącznikami dostępny jest do bezpłatnego pobrania tutaj.

Zapisz się i bądź na bieżąco