Przejdź do treści

Zasiłki - jakie zmiany planuje ZUS?

Sierpień 18, 2021

1 stycznia 2022 - przygotuj się na zmiany.

Od 01 stycznia 2022 planowane są zmiany w naliczaniu zasiłków. Ustawa została przyjęta przez Sejm 24 czerwca br., następnie wprowadzone przez Senat poprawki zostaną wkrótce rozpatrzone przez Sejm. 
Już dziś przyglądamy się projektowi, a co za tym idzie przygotowaliśmy dla Państwa wykaz zmian, które wpłyną na sposób wyliczania i korygowania zasiłków w kolejnym roku. Zapraszamy do lektury.
 

Nowe zasady wliczania nieobecności do jednego okresu zasiłkowego

W nowym projekcie zaproponowano zmianę we wliczaniu absencji wynikających z niezdolności od pracy, która zniweluje konieczność sprawdzania przyczyny niezdolności do pracy.

Aktualna regulacja
Planowane zmiany

Do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) wliczane są:

 • okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy
 • okresy niezdolności do pracy po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, jeżeli niezdolność jest spowodowana tą samą przyczyną

Do okresu zasiłkowego mają być wliczane okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Nie będzie miało znaczenia, czy po przerwie trwającej do 60 dni pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu tej samej, czy też innej choroby.

Do okresu zasiłkowego nie będą jednak wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży
 


Przerwy w pobieraniu zasiłku a ustalenie podstawy zasiłku

Zmiany planowane są również w konieczności ustalania na nowo zasiłku:
 

Aktualna regulacja

Planowane zmiany

Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego nie ustala się na nowo, jeżeli:

 • między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy
 • przerwa między okresami pobierania zasiłków była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe

Podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego nie ustala się na nowo, jeżeli:

 • między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy
 • przerwa między okresami pobierania zasiłków, była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy


Należy zaznaczyć, że niezależnie od zmian regulacji, nadal ma obowiązywać konieczność ustalenia na nowo podstawy ze względu na zmianę wymiaru czasu pracy.

Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Planowana jest zmiana wymiaru zasiłku za czas pobytu w szpitalu:

Aktualna regulacja

Planowane zmiany

Wymiaru zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu wynosi:

 • 70%
 • 100% jeżeli niezdolność jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 • 100% jeżeli niezdolność nastąpiła w czasie ciąży
 • 100% jeżeli niezdolność wynika z poddania się badaniom lekarskim, przewidzianym dla dawców lub zabiegowi pobrania

Wymiaru zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu wynosi:

 • 80%
 • 100% jeżeli niezdolność jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 • 100% jeżeli niezdolność nastąpiła w czasie ciąży
 • 100% jeżeli niezdolność wynika z poddania się badaniom lekarskim, przewidzianym dla dawców lub zabiegowi pobrania

 

Okres przysługiwania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

W projekcie pojawia się ograniczenie okresu przysługiwania zasiłku po ustaniu zatrudnienia do krótszego limitu, niż ma to miejsce w przypadku ubezpieczonych.

Aktualna regulacja

Planowane zmiany

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia podlega standardowej regulacji, zatem maksymalny czasem wypłaty zasiłku wynosi:

 • 182 dni
 • 270 dni, w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży


Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczania przysługuje maksymalnie przez okres 91 dni

 

Określenie dopuszczalnego terminu składania i korygowania deklaracji rozliczeniowych

Zmiany mają wprowadzić termin w jakim możliwe jest korygowanie deklaracji rozliczeniowych.

Aktualna regulacja

Planowane zmiany

Obecnie można składać deklaracje rozliczeniowe i korekty za dowolny okres wstecz.

Brak możliwość złożenia i korygowania deklaracji rozliczeniowych po upływie 5 lat licząc od dnia, w który należności z tytułu składek stały się wymagane.


Terminy wypłaty zasiłków

Planowane zmiany dotyczą również terminu wypłaty zasiłku.
Aktualnie płatnicy składek będący równocześnie płatnikami zasiłków dokonują wypłaty świadczeń w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, natomiast ZUS robi to na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień.

Wypłata świadczeń nie może to nastąpić później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień. W razie niedotrzymania tego terminu płatnik jest obowiązany do wypłaty z własnych środków odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (sus).

Nowela zmienia ostateczny termin wypłaty zasiłków, który nie będzie mógł być późniejszy, niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku. Zarówno płatnik, jak i ZUS będą mieli dłuższy okres na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących wypłaty zasiłku. 


Dziękujemy za zapoznanie się z materiałami. Stale monitorujemy dla Państwa projekty ustaw i rozporządzeń oraz dostosowujemy nasz system do nowych regulacji. 

Pozdrawiamy
Zespół Unit4 Teta

Zapisz się i bądź na bieżąco