Workforce Management umożliwia optymalizację produktywności pracowników w organizacji. To podejście, w którym człowiek stawiany jest na pierwszym miejscu, a przedsiębiorstwo zapewnia równowagę między technologią, a potrzebami pracowników. System wspomaga użytkowników na każdym etapie ich pracy, tworząc i analizując najlepsze scenariusze dla podejmowanych działań.

Optymalizacja procesów

Zarzadzaj firmą i zespołami wydajniej, dzięki aktualnej informacji o zasobach, talentach oraz możliwych ścieżkach rozwoju. Połączenie funkcji analiz finansowych, biznesowych oraz planowania zasobów wspiera podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach organizacji.

Automatyzacja

Wykorzystaj technologię do ułatwienia i automatyzacji powtarzalnych zadań, umożliwiając swoim pracownikom skupienie na zadaniach dających satysfakcję oraz przestrzeń do rozwijania talentów wpływających na podniesienie wartości fimy i wpływających na jakość życia.

Employee Experience

Zadbaj o pozytywne doświadczenia pracowników, dzięki czemu stworzysz nowoczesny i innowacyjny wizerunek przedsiębiorstwa.  Oprogramowanie, które podąża za procesami firmy wpływa na podniesienie efektywności organizacji. 

Skill Matrix

 

Skill Matrix umożliwia sprawniejsze zarządzanie kompenecjami w zespołach. Dzięki tej funkcjonalności  można:

 • przeglądać na bieżąco kompetencje i umiejętności zespołu,
 • samodzielnie aktualizować kwalifikacje pracowników potrzebne do realizacji zadań,
 • ewidencjonować informacje o dodatkowych kwalifikacjach pracowników,
 • usprawnić przydzielanie zadań, dzięki aktualnej wiedzy o kompetencjach.

 

Zarządzanie zespołami

Zarządzanie grupami pracowników, umożliwia menedżerowi łączenie pracowników w zdefiniowane przez siebie grupy. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie zarządzania grupami pracowników w wybranych procesach biznesowych. Funkcjonalność dostępna jest w procesie:

 • planowanie grafików,
 • nadgodziny,
 • rozliczanie czasu pracy.

Analizy danych

 

System Prevero umożliwia dostosowanie go do specyfiki przedsiębiorstwa, tak aby zapewnić jak największe korzyści biznesowe. Użytkownik może samodzielnie przygotowywać i kształtować interesujące go analizy i raporty.

Przeznaczeniem systemu jest przetwarzanie ogromnej ilości danych w możliwie jak najkrótszym czasie z różnych źródeł pochodzenia. Prevero może ewoluować razem z klientem wraz z rozwojem potrzeb informacyjnych, wymagań użytkowników.

Dostęp do strategicznych wskaźników KPI

 

Kadra menedżerska, zaraz po zalogowaniu do systemu może zweryfikować kluczowe dla firmy wskaźniki, dzięki czemu:

 • Uzyskuje lepsza kontrolę i możliwość planowania kosztów pracowniczych.
 • Może optymalizować koszty wynagrodzeń.
 • Precyzyjnie monitoruje kapitał ludzki w przedsiębiorstwie.
 • Uzyskuje większą elastyczność w polityce zatrudniania.
 • Otrzymuje informację o możliwości redukowania rezerw urlopowych pracowników.

Pozostałe funkcjonalności TETA Workforce Management

 • Manager może planować czas pracy za pomocą tzw. „Malarza dni”. Aplikacja przy pierwszym uruchomieniu formularza w nowym miesiącu, podpowiada 5 najczęściej występujących wartości, które występują sumarycznie u wszystkich dostępnych managerowi pracowników. Wartości te mogą zostać dodane do własnego wzornika, za pomocą którego menedżer będzie planował czas pracy. Funkcjonalność jest szczególnie przydatna przy pierwszym uruchomieniu planowania grafików lub też w sytuacji zastępstwa dla oddzielnej grupy pracowników.

   

 • Moduł obsługuje elektroniczny proces zarządzania urlopami pracowników. Pełna obsługa modułu możliwa jest na komputerze oraz urządzeniach mobilnych. Formularze dostosowane są do urządzenia z którego korzysta użytkownik.

  Funkcjonalność wniosków urlopowych została zaprojektowane w sposób intuicyjny dla użytkownika. Wnioski urlopowe składane są w formie elektronicznej, zatem pracownik może być informowany o wszystkich zmianach drogą emailową oraz za pomocą statusu wniosku w aplikacji. Dostępny jest predefiniowany obieg wniosku z którego można skorzystać bez potrzeby konfiguracji. Możliwe jest również skonfigurowanie diagramu workflow według potrzeb organizacji, jest on oparty na elastycznym mechanizmie obiegu dokumentów.

  Udostępniona została również prezentacja stanu urlopów dostępnych do wykorzystania przez pracownika. Forma graficzna prezentacji stanu urlopu wypoczynkowego pozwala na szybkie zapoznanie się z dostępnym wymiarem urlopu.

  Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników posiadających jedno zatrudnienie oraz osób posiadających wiele zatrudnień w danej firmie lub w spółkach zależnych. Pracownicy liniowi oraz kierownicy rozpatrujący wnioski urlopowe mają udostępnione widoki grupujące złożonych wniosków, tak by w łatwy sposób wyszukiwać i przeglądać istniejące dokumenty. W trakcie trwania procesu zatwierdzania wniosków użytkownik uprawniony do ich akceptacji monitoruje złożone dokumenty, ma możliwość szybkiego podglądu szczegółów po wybraniu wniosku z listy.

 • Planowanie obsady w TETA ME umożliwia planiście zapewnienie poprawności obsady w brygadzie oraz w całym obiekcie. Prezentowane dane są aktualizowane na bieżąco, dlatego osoba odpowiedzialna za przeprowadzany proces ma pewność, że każde stanowisko pracy jest już obsadzone. Przy zbyt dużej liczbie pracowników, którzy pozostali bez przydziału, planista z wyprzedzeniem może zapewnić dodatkowe zadania, szkolenia lub ustalić z pracownikami plany urlopowe. Proces oceny umiejętności, gwarantuje planiście, że do stanowisk pracy przydzielone są wykwalifikowane osoby. Brygadziści pracujący na co dzień z członkami brygad, mają możliwość codziennej aktualizacji ich oceny umiejętności wykorzystywanych na stanowiskach pracy.

 • Wniosek grupowego zlecania nadgodzin i pracy w dniu wolnym, umożliwia dodanie zleceń o tej samej konfiguracji dla wielu pracowników jednocześnie. Menedżer posiada narzędzie, które automatycznie zawęża listę pracowników do takich dla których jest możliwość wystawienia zlecenia. Lista przygotowana jest od razu po wpisaniu oczekiwanego terminu. Każdy z pracowników dostępnych do wybrania analizowany jest indywidualnie. Na podstawie harmonogramu pracownika oraz wskazanego na zleceniu terminu dla każdego pracownika z osobna zarejestrowany zostanie wniosek o nadgodziny lub pracy w dniu wolnym. Wnioski te automatycznie przesyłane są do rozpatrzenia przez Dział HR.

 • Moduł Karta celów umożliwia definiowanie celów na dany rok oraz ocenę ich realizacji. Pracownik za pomocą dedykowanego formularza Moje cele może zdefiniować cele operacyjne, a następnie ocenić ich stopień realizacji. Przełożony natomiast na formularzu Cele pracowników ma możliwość zapoznania się z celami pracownika oraz ma możliwość ich modyfikacji i akceptacji. Dodatkowo menedżer wykonuje proces oceny stopnia realizacji celów podległych pracowników.


 • Prevero posiada zintegrowane planowanie i budżetowanie wielu wymiarów działalności przedsiębiorstwa. Oprócz budżetowania kosztów wynagrodzeń mogą być również planowane przychody, pozostałe koszty, Capex/Opex. Proces budżetowania dostosowany jest zawsze do użytkownika odpowiedzialnego za budżet swojego pionu i tylko do tych danych posiada uprawnienia. Budżet jest również wersjonowany, co pozwala na tworzenie kolejnych iteracji na bazowej wersji budżetu. Wykonanie budżetu jest naliczane i kontrolowane w postaci analiz i wykresów.

 • Operacyjne analizy efektywności przeznaczone są dla menedżerów zarządzających czasem pracy zespołów. Analizy wspierają  kierowników w kontrolowaniu kosztów godzin nadliczbowych oraz sprawdzaniu efektywności wykorzystania czasu pracy w zespołach. Dzięki wbudowanym mechanizmom filtrowania, grupowania oraz automatycznym sumatorom dane mogą być analizowane w wielu przekrojach i służyć analizie wyników w okresach, w zespołach lub porównywaniu efektywności pracowników.

 • Optymalizacja procesów zarządzania zespołami dzięki operacyjnemu raportowaniu dla menedżerów.

  • Dzięki analizie danych BHP kierownicy mają aktualną informację o pracownikach, których należy skierować na badania i szkolenia BHP oraz o osobach posiadających certyfikaty i uprawnienia istotne dla zajmowanego stanowiska.
  • Informacje o wykorzystaniu urlopów w poszczególnych miesiącach pozwalają menedżerom na bieżącą kontrolę rezerw urlopowych w podległych zespołach.
  • Szczegółowa analiza w obszarze zatrudnienia ułatwi menedżerom decyzje o przedłużeniu umowy, jej zakończeniu lub zmianach warunków umowy.
  • Kontroluj poziomy nieobecności chorobowych i urlopowych dla podległych pracowników oraz jednostek organizacyjnych.
  • Korzystaj z raportu o czasie przepracowanym ze szczegółową informacja wynikającą z rozliczenia czasu nominalnego, nadgodzin oraz pracy w porze nocnej.
 • Formularz Planowanie grafików w TETA ME został rozbudowany o funkcjonalność umożliwiającą planowanie czasu pracy z podziałem na MPK (miejsce powstawania kosztów). Managerowie i specjaliści zajmujących się planowaniem czasu pracy mają możliwość podglądu zaplanowanych grafików dla swoich podwładnych z uwzględnieniem podziału na MPK, a także możliwość wprowadzania zmian w zaplanowanym czasie, obejmujących rozbicie wg MPK.