Przejdź do treści
Cele biznesowe SMART dla pracownika

Cele biznesowe SMART dla pracownika

Metoda „małych kroków” realizowanych w sposób regularny, cel wzrostu sprzedaży wyznaczany na 5% w krótkich perspektywach czasowych – to cele biznesowe, które zachęcają pracowników do działania. Jak je wyznaczać, a następnie kontrolować i sprawdzać skuteczność?
W niniejszym wpisie spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.
 

Jak wyznaczać cele biznesowe?

Cele biznesowe powinny być dopasowane do pracowników, powinny ich motywować i utrzymywać odpowiedni poziom ich efektywności. Zbyt wygórowane czy dalekosiężne cele mogą spowodować zniechęcenie czy nawet frustrację.

Najbardziej wyrazisty przykład wyznaczania celów biznesowych obserwujemy w działach sprzedaży. Są one tutaj wytyczane bardzo precyzyjnie na podstawie wartości sprzedaży i liczby produktów. W wielu firmach cele te są składową wynagrodzenia handlowców. 

Podczas wyznaczania celów biznesowych pracownika warto pamiętać, że muszą one być realne do wykonania, dopasowane do stylu pracy konkretnej osoby i przede wszystkim zrozumiałe. Ponadto nie mogą być zbyt dalekosiężne. 

Takie wnioski wysnuł m.in. Adam Alter, amerykański psycholog i autor książki „Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked”. Uważa on, że długotrwałe dążenie do celu powoduje gorycz porażki. Proponuje więc ustawiać krótkosiężne wyzwania.  

Jego opinię podziela również Amy Cuddy, psycholog z Harvardu. Proponuje stworzyć własny model oparty na metodzie tak zwanych „małych kroków” i postępujących, niewielkich zmian. 
 
!Wskazówka!
Zbuduj system celów biznesowych opartych na metodzie drobnych kroków, ale realizowanych w sposób regularny. Wyznaczaj cel wzrostu sprzedaży o 5% w pewnych perspektywach czasowych, niż 30% w dłuższym horyzoncie. Osiąganie mniejszych celów jest łatwiejsze, a przekraczanie kolejnych punktów jest bardziej motywujące.
 

Czym są cele biznesowe SMART?

Jednym z najbardziej znanych modeli wyznaczania celów jest S.M.A.R.T. Jest to akronim angielskich słów Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Pomaga w koncentrowaniu się na kwestiach istotnych, bowiem cele mało precyzyjne, bez jasnego planu działania są szybko porzucane. Z kolei bardziej konkretne, z wyznaczonymi wskazówkami i kierunkiem działania zachęcają do działania. 
 
A więc zgodnie z akronimem, cel powinien być:
  • Skonkretyzowany (ang. Specific) – zrozumiały, jednoznaczny i niepozostawiający miejsca na luźną interpretację.
  • Mierzalny (ang. Measurable) – umożliwiający zmierzenie postępu realizacji, czyli sformułowany w taki sposób, by można było jednoznacznie sprawdzić jego rozwój. 
  • Osiągalny (ang. Achievable) – realny, taki, który rzeczywiście jest możliwy do osiągnięcia. Zbyt ambitny cel powoduje wątpliwości co do jego wykonania, a tym samym wpływa na spadek motywacji. 
  • Istotny (ang. Relevant) – co ten cel daje w odniesieniu do całej organizacji? Czy rzeczywiście jest taki ważny? Cel powinien być istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale też stanowić określoną wartość dla osoby, która go realizuje.
  • Określony w czasie (ang. Time-bound) – powinien mieć dokładnie określony, a przede wszystkim realny horyzont czasowy.

Cele biznesowe - przykłady

Dzięki powyższym wskazówkom łatwo można ustalić cele biznesowe w sposób precyzyjny, konkretny i istotny z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 

Przykładowe cele:

  • Zaktualizować programy księgowo-kadrowe do końca 2021 r.
  • Do lutego 2022 r. zwiększyć konwersję w sklepie internetowym o 50%.
  • Co miesiąc zwiększyć przychody o 3%.
  • Przeszkolić zespół handlowy z nowego oprogramowania do końca listopada.

Nie zapomnij o kontroli

Wyznaczenie celów biznesowych w sposób poprawny – to jedno. Ważnym czynnikiem jest kontrola, czyli weryfikacja prowadzonych działań i uzyskanych efektów.
 
Monitorowanie realizacji zadania opiera się na analizie istniejącego stanu i porównaniu go w czasie z osiągnięciem, przekroczeniem (lub nie) wyznaczonego celu. Bez względu na wynik, należy poszukać odpowiedzi na jedno ważne pytanie „dlaczego”?
 
Na podstawie tych informacji warto pokusić się o stworzenie małych, firmowych case studies, które będą doskonałym materiałem do analiz i szkoleń pracowników.

Zapisz się i bądź na bieżąco