Przejdź do treści
Rozliczenie premii dla pracownika

Rozliczenie premii dla pracownika

Premie i nagrody są jednymi z najskuteczniejszych sposobów motywowania pracowników. Przyznanie tych świadczeń może podnieść morale, zwiększyć efektywność i wpłynąć na poprawę wyników w pracy. Przyznawanie premii nie jest jednak wolne od konsekwencji podatkowych. Jak rozliczyć tego typu świadczenia? 

Zanim rozpocznie się proces poszukiwania oprogramowania, ważne jest, aby dyrektorzy finansowi odpowiedzieli na kilka pytań: co chcą osiągnąć, co robili w przeszłości, a co obecnie i najważniejsze, co powinni robić w przyszłości? 

Dzisiaj wiele pracodawców boryka się z brakiem wykwalifikowanych pracowników, a zatrzymanie talentów w organizacji jest traktowane jako jeden z celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jest wiele narzędzi, które mogą pomóc firmom realizować te założenia, jednak z naszych obserwacji wynika, że to premie wiodą prym w tym wyścigu o uwagę pracownika. 

W tym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu rozliczenia premii dla pracownika.

Rodzaje premii

Dodatki do wynagrodzenia, bo takim mianem określa się premie i nagrody, są nieobowiązkowe i ich przyznanie zależy od decyzji pracodawcy. W polskich przedsiębiorstwach najbardziej powszechnymi są dwa rodzaje premii: uznaniowa i regulaminowa. 

Są one przyznawane pracownikom w zależności od określonych kryteriów:

  • Premia regulaminowa jest określona w regulaminie wynagradzania pracowników. W tym przypadku kryteria przyznawania premii, a także zasady oceny i jej wysokość są z góry ustalone i znane pracownikom. Pracodawca nie ma swobody w decydowaniu o wysokości premii lub sposobie jej przyznawania – musi postępować zgodnie z zapisami regulaminu.
  • Premia uznaniowa nie jest regulowana przepisami Kodeksu pracy, a jej przyznanie ma charakter dobrowolny. Pracodawca decyduje o takiej premii w oparciu o ocenę pracy pracownika, jego zaangażowanie, efektywność lub po prostu w uznaniu dla jego wysiłku i pozytywnego wpływu na firmę. W tym przypadku przyznanie tego bonusu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy i nie jest on ograniczony żadnymi ustalonymi kryteriami, co oznacza, że nie ma górnego limitu wysokości premii.

Często w regulaminach zakładowych premia uznaniowa określana jest mianem nagrody finansowej, której tryb i sposób przyznawania określa art. 105 Kodeksu Pracy „Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu [...]”. 

Nie zmienia to jednak jej charakteru, ponieważ opodatkowanie premii jak i nagrody podlega tym samym zasadom. 

Czy premia jest opodatkowana?

Zarówno premia uznaniowa, jak i regulaminowa podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). Podatek ten jest pobierany od kwoty premii pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. Wysokość podatku zależy od wysokości premii oraz od sumy innych przychodów uzyskanych przez pracownika w danym roku podatkowym. 

W przypadku, gdy suma uzyskanych przychodów jest niewielka, podatek od premii w pracy może być stosunkowo niski. Natomiast w przypadku, gdy pracownik osiąga wysokie dochody, podatek ten może być znaczny.

Opodatkowanie nagród

Z kolei nagrody dla pracowników finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie podlegają podatkowi dochodowemu PIT ani składkom ZUS. Jest to szczególnie ważne dla dużych firm i instytucji, które oferują swoim pracownikom paczki świąteczne, karnety i inne sprzęty o wartości nieprzekraczającej 2 tys. złotych rocznie. W ten sposób pracownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści, a pracodawca nie musi obawiać się kosztów podatkowych i składkowych.

Opodatkowanie nagrody i premii – ile wynosi? 

Od 01.07.2022 roku zaliczka na podatek dochodowy wynosi 12 procent jej wysokości, a w przypadku przekroczenia progu podatkowego (powyżej 120 000 zł brutto) kwota ta rośnie do 32 procent.

Przychód z tych premii wlicza się również do podstawy wymiaru składki ZUS, określa to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w kwestii szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Premia regulaminowa jak i uznaniowa to doskonałe narzędzia, którymi dysponuje pracodawca. Pozwalają docenić zaangażowanie pracowników w wykonywanie ich obowiązków służbowych, nagrodzić za wyjątkowe osiągnięcia, a tym samym zmotywować ich do osiągania wyznaczonych celów. To wszystko może przynieść korzyści dla firmy, m.in. związane z budowaniem dobrych relacji z talentami, które firma chce zatrzymać. Dlatego też warto stosować kombinację obu wspomnianych rodzajów premii. 

Rozliczanie premii i nagród – narzędzie Teta HR

Obsługa procesów księgowych dotyczących naliczania wynagrodzeń, w tym wliczania premii i nagród do podstawy chorobowego w sposób tradycyjny (przy pomocy Excela) jest skomplikowana i czasochłonna. 

Teta HR to narzędzie, które automatyzuje ten proces. Dzięki niemu specjaliści ds. kadr i płac mogą zaoszczędzić nawet ponad 60 godzin miesięcznie! Ponadto przydatne funkcjonalności ułatwiają komunikację na linii pracownik – dział HR, co pozwala uniknąć dodatkowych pytań pracowników czy nieporozumień, co do sposobu ustalania wysokości danej części wynagrodzenia. 

Poznaj rozwiązanie Teta HR od Unit4

Zapisz się i bądź na bieżąco