Przejdź do treści
Sprawne zarządzanie zespołami oraz liniami biznesowymi cz.1 | Orientacja biznesowa – kompetencja poszukiwana

Sprawne zarządzanie zespołami oraz liniami biznesowymi cz.1 | Orientacja biznesowa – kompetencja poszukiwana

Orientacja biznesowa – kompetencja poszukiwana

Zrozumienie strategii firmy przez każdego pracownika oraz powiązanie celów biznesowych z indywidualnymi zadaniami, jest obecnie jednym z dużych wyzwań do wypracowania w organizacjach. Popularne mechanizmy komunikowania i kaskadowania celów stanowią narzędzia, które bez wsparcia i zrozumienia na wszystkich szczeblach organizacji, są tylko procedurą. Dlatego coraz więcej mówi się o kompetencji, jaką jest orientacja biznesowa. Jest ona poszukiwana nie tylko na takich stanowiskach jak dyrektor zarządzający przedsiębiorstwem czy dyrektor linii biznesowej, ale również w mniej oczekiwanych miejscach firmy. W tym artykule przedstawiam kilka nieoczywistych miejsc, które warto odnaleźć w organizacji, aby lepiej wykorzystać potencjał tkwiący w pracownikach.

Pracownicy z nastawieniem biznesowym

Są oni dla przedsiębiorstwa bardzo pożądanym i cennym zasobem. Chcąc przedstawić cechy osób odznaczających się orientacją biznesową, mówi się o umiejętności rozpoznawania szans na nowe usługi i produkty, samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji i kalkulowania ryzyka. Do tego szerokiego zestawu umiejętności zawsze dodawana jest wiedza i praktyka dotycząca aktywności gospodarczej, zarabiania pieniędzy oraz gotowość do współpracy. Osoby posiadające orientację biznesową wyróżniają się również gotowością do podejmowania znacznych wysiłków i odpornością na stres. Ważna jest też, żeby konsekwentnie dążyły do celu, przy równoczesnej świadomości, że cele należy nieustannie aktualizować. 

Powyższa charakterystyka przedstawia przede wszystkim pożądany profil osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, jednak w organizacjach o złożonej strukturze, takich osób powinno być więcej i możemy je odnaleźć w różnych działach naszych firm.

Dział IT

Udział pionów IT w działaniach biznesowych jest obecnie standardem w większości firm, które wiedzą, że nowe technologie są katalizatorem ich rozwoju. Można zauważyć, że celem implementacji technologii stało się skuteczne wpieranie efektywności firmy, czego przejawem jest zbalansowana współpraca technologii i biznesu. Widoczna jest też rosnąca rola IT Biznes Partnera, dla którego oprócz gruntownej znajomości technologii, kluczowe jest również posiadanie rozbudowanych umiejętności miękkich umożliwiających przełożenie potrzeb biznesowych na rozwiązania technologiczne.

Jak mówi ekspert IT i praktyk współpracy technologii i biznesu – Jakub Bujwid, IT Business Partner, w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o: Czynnikiem, który zdecydowanie zbliżył do siebie działy biznesowe i IT jest, także w BSH, postępująca digitalizacja i automatyzacja procesów. Tym samym rola IT Biznes Partnera (IT BP) wyrosła z zapotrzebowania na dobrą i skuteczną współpracę pomiędzy tymi działami. Z jednej strony wymaga to dobrej znajomości systemów IT jakie wspiera konkretny IT Biznes Partner, z drugiej – zrozumienia procesów biznesowych.

Działy IT oraz przedstawiciele biznesu często mówią innym językiem opisując ten sam proces. Rolą IT BP jest zrozumienie obu stron oraz przedstawienie im w przystępny sposób kierunków rozwoju danego procesu lub elementu aplikacji. IT BP jest po części edukatorem obu tych działów, aby ich współpraca i wzajemnie poznawanie możliwości miało tendencję rozwojową. Sprzyja to coraz lepszej znajomości uwarunkowań biznesowych przez działy IT, a tym samym lepszemu wsparciu procesów biznesowych przez IT oraz zadowolenia biznesu z jakości tego wsparcia

IT Biznes Partner powinien proaktywne wspierać zmiany, łączyć w pewnym zakresie role analityka i architekta oprogramowania, proponować możliwe kierunki rozwoju systemów IT wspierających dany obszar biznesowy oraz dobrze kalkulować ryzyko podejmowanych zmian. To często dość trudna rola, bo IT BP jest rzecznikiem jednocześnie obu stron udziałowców procesu – IT i Klienta biznesowego. Zrozumienie tego, że dział IT też jest udziałowcem procesu biznesowego, a nie tylko dostarczycielem wybranej usługi pozwala na lepsze wspieranie klienta wewnętrznego. Nieodzownym aspektem jest dostępność i obecność IT Biznes Partnera w „przestrzeni” firmy. Powinien być znany swojemu klientowi biznesowemu, dbać o cykliczny kontakt z nim (nie tylko on-line, ale również face-to-face), podejmować ocenę i analizę działań wraz ze swoim klientem biznesowym.” - dodaje Jakub Bujwid.

Dział HR

Działy HR tradycyjnie kojarzymy z kadrami, naliczaniem wynagrodzeń i rozwojem talentów. Od kilku lat dużo mówi się również o partnerstwie HR z biznesem, co w wielu organizacjach przejawia się jako udział Dyrektorów HR w zarządach firm i ma odzwierciedlenie w polityce kadrowej. W złożonych i dużych organizacjach, koniecznością okazało się przeniesienie ścisłej współpracy biznes-HR na kolejne szczeble organizacji.

Konceptem odpowiadającym na tę potrzebę jest HR Biznes Partnering. Definiuje on rolę HR Biznes Partnera (HRBP), jako osoby współpracującej z menedżerami jednostek biznesowych, wdrażającą rozwiązania w zakresie zarządzania ludźmi w taki sposób, aby wspomagały one realizację strategicznych celów organizacji.

Oznacza to, że HR Business Partner oprócz wiedzy i praktyki ściśle związanej z prawem pracy, rozwojem pracowników, rekrutacją, powinien orientować się w specyfice biznesu realizowanego zarówno w danej linii biznesowej jak i w całej firmie. Interdyscyplinarność tej roli powoduje, że ciężko zdefiniować wymagania stawiane przed HR Biznes Partnerami w jednym zdaniu.

O zadaniach stojących przed HRBP mówi - Jana Jaworska - HR Biznes Partner z ponad 10-letnim doświadczeniem w firmach sektora produkcyjnego i IT.

Naszym najczęstszym obszarem współpracy jest rozwój pracowników, strategia i kultura organizacyjna oraz komunikacja wewnętrzna. Kluczowym elementem tego zawodu jest merytoryczna analiza danych na wszelkie możliwe sposoby, bo z biznesem rozmawiamy językiem liczb i faktów, pomagamy menadżerom podejmować decyzje w oparciu o sprawdzone dane. Najważniejszą kompetencją HR Biznes Partnera jest orientacja biznesowa, w tym świadomość wymagań i specyfiki obszaru biznesowego, który wspiera.

Wachlarz umiejętności, którymi może pochwalić się osoba pełniąca role HR Biznes Partnera przedstawia się imponująco. 

HR Biznes Partner jest jednocześnie mentorem, prawnikiem, rozjemcą, psychologiem, doradcą, orędownikiem zmian, rzecznikiem pracowników, administratorem, prognostykiem. Jednocześnie HRBP to ekspert potrafiący zareagować szybko i adekwatnie na nieprzewidziane sytuacje.”- dodaje Jana Jaworska.

Postaw na rozwój

Praktycy na co dzień wdrażający w swoich firmach ideę biznes partneringu potwierdzają korzyści tego podejścia. Niezależnie od tego czy dziedziną jest rozwój ludzi, czy rozwój technologiczny, korelacja wszystkich działań ze strategią biznesową przedsiębiorstwa przynosi wzrost efektywności i lepsze zrozumienie celów firmy w całej organizacji. Praca w interdyscyplinarnych zespołach sprzyja również rozwojowi pracowników uczestniczących w takich projektach, którzy dzięki możliwości poznania różnych perspektyw, potrzeb mogą po prostu poszerzyć swoją wiedzę. Te aspekty są niezwykle istotne w budowaniu przewag konkurencyjnych na rynku, zarówno w perspektywie biznesowej, jak i indywidualnej.

Zapisz się i bądź na bieżąco